Wczytuję dane...
Regulamin promocji Gwarancja dopasowania

1.POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Organizatorem Promocji jest MARCIN OLBRYCHT prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MARCIN OLBRYCHT – OLMARK wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: al. Warszawska 227B, 39-400 Tarnobrzeg, NIP 6312439074, REGON 180294909, BDO 000232281, adres poczty elektronicznej: sklep@wystroj-okien.pl.
1.2. Niniejsza Promocja skierowana jest wyłącznie do konsumentów dokonujących zakupów w Sklepie Internetowym.
1.3. Promocja organizowana jest w Sklepie Internetowym Organizatora.

2. DEFINICJE:

2.1. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

2.1.1 UCZESTNIK PROMOCJI; UCZESTNIK – konsument, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym w okresie objętym Promocją i zamierza uczestniczyć lub uczestniczy w Promocji.
2.1.2 KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
2.1.3 ORGANIZATOR – MARCIN OLBRYCHT prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MARCIN OLBRYCHT – OLMARK wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: al. Warszawska 227B, 39-400 Tarnobrzeg, NIP 6312439074, REGON 180294909, BDO 000232281, adres poczty elektronicznej: sklep@wystroj-okien.pl.
2.1.4 PROMOCJA, PROMOCA GWARANCJA DOPASOWANIA – niniejsza promocja dla Uczestników organizowana przez Organizatora zgodnie z niniejszym Regulaminem.
2.1.5 SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Organizatora dostępny pod adresem: https://wystroj-okien.pl/.
2.1.6 REGULAMIN – niniejszy regulamin Promocji.

3. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI

3.1. Udział w Promocji jest dobrowolny. Uczestnikiem Promocji może być każdy podmiot spełniający warunki wskazane w Regulaminie.
3.2. Uczestnik Promocji obowiązany jest do podawania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Uczestnik obowiązany jest, w razie zmiany podanych danych, do ich aktualizacji.
3.3. Uczestnik Promocji obowiązany jest do korzystania z Promocji w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Organizatora, jak i osób trzecich. Uczestnika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
3.4. Promocja oraz udział w niej nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Uczestnika wynikających z bezwzględnie wiążących przepisów prawa, w tym praw wynikających z rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

4. WARUNKI PROMOCJI

4.1. Promocja obowiązuje dla zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym od dnia 01 lutego 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.
4.2. Promocja dotyczy wyłącznie rolety lub rolet dostępnych w Sklepie Internetowych i objętych Promocją - rolety objęte Promocją są odpowiednio oznaczone na stronie Sklepu Internetowego w ich opisie (ikona + opis Gwarancja dopasowania).
4.3. Warunkiem udziału w Promocji jest dokonanie przez Uczestnika w okresie trwania Promocji zakupu w Sklepie Internetowym rolety lub rolet objętych Promocją za kwotę co najmniej 300,00 zł brutto (bez kosztów dostawy).
4.4. Uczestnik spełniający warunki Promocji otrzymuje bez dodatkowych kosztów (poza kosztami odesłania rolety do Organizatora) prawo do jednokrotnego zwężenia przez Organizatora 1 (jednej) sztuki zakupionej rolety o wartość podaną przez Uczestnika nie większą jednak niż 4 cm w stosunku do pierwotnej szerokości.
4.5. Promocja nie obejmuje wymiany rolety ani innych jej komponentów na nową – w ramach Promocji Organizator skraca roletę odesłana przez Uczestnika, a nie wymienia jej na nową.
4.6. Uczestnik ma prawo skorzystać z promocji jednokrotnie w danym roku kalendarzowym i do 1 (jednej) sztuki zakupionej rolety w danym roku kalendarzowym obowiązywania Promocji.
4.7. Uczestnik Promocji może zgłosić chęć skorzystania z Promocji w terminie 14 dni od dnia otrzymania rolety poprzez kontakt w tej sprawie z Organizatorem korzystając z formularza kontaktowego udostępnionego na stronie Sklepu Internetowego, mailowo na adres sklep@wystroj-okien.pl lub pisemnie na adres: al. Warszawska 227B, 39-400 Tarnobrzeg.
4.8. Uczestnik chcący skorzystać z promocji obowiązany jest odesłać lub dostarczyć roletę na własny koszt na adres Organizatora: al. Warszawska 227B, 39-400 Tarnobrzeg wraz z wytycznymi dotyczącymi skorzystania z Promocji oraz adresem do odesłania rolety.
4.9. Organizator zobowiązuje się zrealizować uprawnienia Uczestnika wynikające z Promocji w terminie do 30 dni od dnia otrzymania rolety i odesłać w tym terminie zwężoną roletę Uczestnikowi. Organizator odsyła roletę na własny koszt w przypadku wskazania przez Uczestnika adresu do odesłania rolety na terytorium Polski. W przypadku adres poza terytorium Polski koszty odesłania ponosi Uczestnik.
4.10. Promocja nie podlega łączeniu z innymi promocjami Organizatora, chyba że regulamin odrębnej promocji stanowi inaczej.

5. DANE OSOBOWE

5.1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Organizator (dalej: „Administrator”). Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”.
5.2. Administrator przetwarza dane osobowe w celach, przez okres i w oparciu o zasady wskazane w niniejszym punkcie Regulaminu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezbędnych do skorzystania z Promocji skutkuje brakiem możliwości skorzystania z niej. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są: (1) przetwarzane zgodnie z prawem; (2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; (3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane; (4) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz (5) przetwarzane  w  sposób  zapewniający  odpowiednie  bezpieczeństwo  danych  osobowych,  w  tym  ochronę  przed niedozwolonym  lub  niezgodnym  z  prawem  przetwarzaniem  oraz  przypadkową  utratą,  zniszczeniem  lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z Rozporządzeniem RODO i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
5.3. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: (1) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; (2) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; (3) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; lub (4) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
5.4. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych powyżej. Konkretne podstawy przetwarzania danych osobowych usługobiorców Portalu Internetowego przez Administratora są wskazane w kolejnym punkcie Regulaminu – w odniesieniu do danego celu przetwarzania danych osobowych przez Administratora.
5.5. Administrator może przetwarzać dane osobowe w następujących celach, na następujących podstawach i przez następujący okres:

Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania danych

Okres przechowywania danych

Realizacja Promocji przez Organizatora lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed podjęciem udziału w Promocji

Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy) – przetwarzanie jest niezbędne do realizacji założeń Promocji przez Organizatora na wyraźne żądanie Uczestnika

Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób umowy uczestnictwa w Promocji.

5.6. Konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych. Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania. Dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców: 

5.6.1. przewoźnicy / spedytorzy / brokerzy kurierscy / podmioty obsługujące magazyn i/lub proces wysyłki – w przypadku dostawy rolet przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Uczestnika wybranemu przewoźnikowi, spedytorowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora, a jeżeli wysyłka następuje z magazynu zewnętrznego – podmiotowi obsługującemu magazyn i/lub proces wysyłki – w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy.
5.6.2. dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Portalu Internetowego i świadczonych za jego pomocą usług elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Sklepu Internetowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Uczestnika wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszym pkt. 5 Regulaminu.
5.6.3. dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Uczestnika wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszym pkt. 5 Regulaminu.

5.7. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

5.7.1. Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.
5.7.2. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), to ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5.7.3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5.7.4. Prawo do sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
5.7.5. Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego – jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
5.7.6. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym pkt. 5 Regulaminu można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie Regulaminu.

6. WARUNKI REZYGNACJI Z PROMOCJI

6.1. Uczestnik może w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z uczestnictwa w Promocji poprzez zaprzestanie korzystania z Promocji lub poprzez przesłanie stosownej wiadomości na przykład pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Organizatora wskazany na wstępie Regulaminu.

7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

7.1. Reklamacje związane z Promocją Uczestnik może składać poprzez przesłanie stosownej wiadomości na przykład pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Organizatora wskazany na wstępie Regulaminu.
7.2. Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Organizatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. Prawem właściwym dla Promocji jest prawo polskie i język polski.
8.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.