Zwroty i Reklamacje

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY

PODSTAWA
REKLAMACJI

z tytułu niezgodności towaru z umową

z tytułu rękojmi

DATA ZAWARCIA
UMOWY SPRZEDAŻY

dotyczy Umów Sprzedaży zawartych
do 24 grudnia 2014 roku

dotyczy Umów Sprzedaży zawartych
od 25 grudnia 2014 roku

PODSTAWA PRAWNA

ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży
konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu
cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U.
nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne
powszechnie obowiązujące przepisy prawa

ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.
(Dz.U. nr 16, poz. 93 zezm.) oraz inne
powszechnie obowiązujące przepisy prawa

PODSTAWOWE
PRZESŁANKI
ODPOWIEDZIALNOŚCI
SPRZEDAWCY

Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, jeżeli
Produkt w chwili jego wydania jest niezgodny
z Umową Sprzedaży.

niezgodność towaru z umową

W przypadku indywidualnego uzgadniania
właściwości Produktu domniemywa się, że
jest on zgodny z Umową Sprzedaży, jeżeli
odpowiada podanemu przez Sprzedawcę
opisowi lub ma cechy okazanej Klientowi
próbki albo wzoru, a także gdy nadaje się
do celu określonego przez Klienta przy
zawarciu Umowy Sprzedaży, chyba że
Sprzedawca zgłosił zastrzeżenia co do
takiego przeznaczenia Produktu.

W przypadkach nieobjętych powyższymi
przypadkami domniemywa się, że Produkt
jest zgodny z Umową Sprzedaży, jeżeli
nadaje się do celu, do jakiego tego rodzaju
Produkt jest zwykle używany, oraz gdy
jego właściwości odpowiadają
właściwościom cechującym Produkt tego
rodzaju. Takie samo domniemanie
przyjmuje się, gdy Produkt odpowiada
oczekiwaniom dotyczącym Produktu
tego rodzaju, opartym na składanych
publicznie zapewnieniach Sprzedawcy,
producenta lub jego przedstawiciela;
w szczególności uwzględnia się
zapewnienia, wyrażone w oznakowaniu
Produktu lub reklamie, odnoszące się
do właściwości Produktu, w tym także
terminu, w jakim Produkt ma je zachować.

Na równi z zapewnieniem producenta
traktuje się zapewnienie osoby, która
wprowadza Produkt do obrotu krajowego
w zakresie działalności swojego
przedsiębiorstwa, oraz osoby, która
podaje się za producenta przez
umieszczenie na Produkcie swojej nazwy,
znaku towarowego lub innego oznaczenia
odróżniającego.

Za niezgodność Produktu z Umową
Sprzedaży uważa się również
nieprawidłowość w jego zamontowaniu
i uruchomieniu, jeżeli czynności te
zostały wykonane w ramach Umowy
Sprzedaży przez Sprzedawcę lub przez
osobę, za którą ponosi on odpowiedzialność,
albo przez Klienta według instrukcji
otrzymanej przy sprzedaży.

zwolnienie Sprzedawcy od
odpowiedzialności

Sprzedawca nie odpowiada za niezgodność
Produktu z Umową Sprzedaży, gdy
Klient o tej niezgodności wiedział lub,
oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.

Sprzedawca nie jest związany zapewnieniem,
o którym mowa w art. 4, jeżeli wykazał,
że zapewnienia tego nie znał ani,
oceniając rozsądnie, znać nie mógł albo
że nie mogło ono mieć wpływu na
decyzję kupującego o zawarciu umowy,
albo też że jego treść sprostowano
przed zawarciem umowy.

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta,
jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub
prawną (rękojmia).

wada fizyczna

Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za
wady fizyczne, któreistniały w chwili przejścia
niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z
przyczyny tkwiącej w sprzedanym Produkcie
w tej samej chwili

Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego
Produktu z Umową Sprzedaży. W szczególności
sprzedany Produkt jest niezgodna z Umową 
Sprzedaży, jeżeli:

1)    nie ma właściwości, które Produkt tego
rodzaju powinien mieć ze względu na cel w Umowie
Sprzedaży oznaczony albo wynikający z 
okoliczności lub przeznaczenia;

2)    nie ma właściwości, o których istnieniu
Sprzedawca zapewnił Klienta, w tym przedstawiając
próbkę lub wzór;

3)    nie nadaje się do celu, o którym Klient
poinformował Sprzedawcę przy zawarciu Umowy
Sprzedaży, a Sprzedawca nie zgłosił
zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

4)    została Klientowi wydana w stanie niezupełnym.

Jeżeli Klientem jest konsument, na równi z
zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne
zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela,
osoby, która wprowadza Produkt do obrotu w
zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz
osoby, która przez umieszczenie na sprzedanym
Produkcie swojej nazwy, znaku towarowego lub
innego oznaczenia odróżniającego przedstawia
się jako producent.

Sprzedany Produkt ma wadę fizyczną także w
razie nieprawidłowego jego zamontowania
i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały
wykonane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią,
za którą Sprzedawca ponosi odpowiedzialność,
albo przez Klienta, który postąpił według
instrukcji otrzymanej od Sprzedawcy.

wada prawna

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta,
jeżeli sprzedany Produkt stanowi własność
osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążony
prawem osoby trzeciej, a także jeżeli
ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu
Produktem wynika z decyzji lub orzeczenia
właściwego organu; w razie sprzedaży prawa
sprzedawca jest odpowiedzialny także za
istnienie prawa
 

zwolnienie Sprzedawcy od odpowiedzialności

Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności
z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie
w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży.

Gdy przedmiotem Umowy Sprzedaży są Produkty
oznaczone tylko co do gatunku albo Produkty
mające powstać w przyszłości, Sprzedawca
jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu
rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili
wydania rzeczy. Przepisu tego nie stosuje się,
gdy Klientem jest konsument.

Sprzedawca nie jest odpowiedzialny względem
Klienta będącego konsumentem za to, że
sprzedany Produkt nie ma właściwości
wynikających z publicznych zapewnień, o których
mowa powyżej, jeżeli zapewnień tych nie
znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać
albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję
Klienta o zawarciu Umowy Sprzedaży, albo
gdy ich treść została sprostowana przed
zawarciem Umowy Sprzedaży.

PODSTAWOWE
UPRAWNIENIA
KONSUMENTA
 

Niniejsze uprawnienia mają co do zasady
charakter dwuetapowy, co oznacza, że
Klient ma możliwość przejścia do drugiego
etapu uprawnień dopiero po uprzednim
wyczerpaniu uprawnień z pierwszego etapu:

1)    Etap: naprawa / wymiana

Jeżeli Produkt jest niezgodny z Umową
Sprzedaży, Klient może żądać
doprowadzenia go do stanu zgodnego
z Umową Sprzedaży przez nieodpłatną
naprawę albo wymianę na nowy, chyba
że naprawa albo wymiana są niemożliwe
lub wymagają nadmiernych kosztów.
Przy ocenie nadmierności kosztów
uwzględnia się wartość Produktu zgodnego
z Umową Sprzedaży oraz rodzaj
i stopień stwierdzonej niezgodności,
a także bierze się pod uwagę niedogodności,
na jakie naraziłby Klienta inny sposób
zaspokojenia.

2)    Etap: obniżenie ceny /zwrot pieniędzy

Jeżeli Klient, z przyczyn określonych
powyżej, nie może żądać naprawy ani
wymiany albo jeżeli Sprzedawca nie zdoła
uczynić zadość takiemu żądaniu
w odpowiednim czasie lub gdy naprawa
albo wymiana narażałaby Klienta na
znaczne niedogodności, ma on prawo
domagać się stosownego obniżenia ceny
albo odstąpić od Umowy Sprzedaży.
Od Umowy Sprzedaży Klient nie może
odstąpić, gdy niezgodność Produktu z
Umową Sprzedaży jest nieistotna. Przy
określaniu odpowiedniego czasu naprawy
lub wymiany uwzględnia się rodzaj Produktu
i cel jego nabycia.

Niniejsze uprawnienia mają co do zasady charakter
równorzędny, co oznacza, że Klient ma możliwość
korzystania od razu zarówno z pierwszej,
jak i drugiej grupy uprawnień:

1)    Grupa: obniżenie ceny /zwrot pieniędzy

Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient może
złożyć oświadczenie o
obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy
Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie
i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta
wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo
wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania,
jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany
przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił
zadość obowiązkowi wymiany Produktu na
wolny od wad lub usunięcia wady. Obniżona
cena powinna pozostawać w takiej proporcji
do ceny wynikającej z Umowy Sprzedaży,
w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje
do wartości Produktu bez wady. Klient nie może
odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeżeli wada
jest nieistotna.

 

→  Jeżeli Klientem jest konsument, może zamiast
zaproponowanego przez Sprzedawcę zgodnie
z postanowieniami powyżej usunięcia wady
żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo
zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady,
chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności
z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez
Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby 
nadmiernych kosztów w porównaniu ze
sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia
się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj
i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze
się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby
Klienta inny sposób zaspokojenia.

Jeżeli spośród sprzedanych Produktów tylko
niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od
Produktów wolnych od wad, bez szkody
dla stron obu, uprawnienie Klienta do odstąpienia
od umowy ograniczone jest do Produktów 
wadliwych.

2)    Grupa: naprawa/wymiana

Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient może
żądać wymiany Produktu na wolny od wad
albo usunięcia wady. Sprzedawca jest
obowiązany wymienić Produkt wadliwy na
wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym
czasie bez nadmiernych niedogodności dla
Klienta. Sprzedawca może odmówić 
zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli
doprowadzenie do zgodności z Umową
Sprzedaży Produktu wadliwego w sposób
wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo
w porównaniu z drugim możliwym
sposobem doprowadzenia do zgodności z
Umową Sprzedaży wymagałoby nadmiernych
kosztów.  

WAŻNE TERMINY
REKLAMACYJNE

2 miesiące na zawiadomienie Sprzedawcy
o stwierdzeniu niezgodności

Kupujący traci swoje uprawnienia, jeżeli
przed upływem dwóch miesięcy od
stwierdzenia niezgodności Produktu
z Umową Sprzedaży nie zawiadomi
o tym Sprzedawcy. Do zachowania
terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia
przed jego upływem.

6 miesięcy domniemania istnienia
niezgodności w chwili wydania Produktu

Sprzedawca odpowiada wobec Klienta,
jeżeli Produkt w chwili jego wydania
jest niezgodny z Umową Sprzedaży;
w przypadku stwierdzenia niezgodności
przed upływem sześciu miesięcy
od wydania Produktu domniemywa się,
że istniała ona w chwili wydania.

2 lata odpowiedzialności Sprzedawcy

Sprzedawca odpowiada za niezgodność
Produktu z Umową Sprzedaży jedynie
w przypadku jej stwierdzenia przed
upływem dwóch lat od wydania tego
Produktu Klientowi; termin ten biegnie
na nowo w razie wymiany Produktu.

1 rok domniemania istnienia wady w chwili
wydania Produktu

Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi
za wady fizyczne, które
istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa
na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej
w sprzedanym Produkcie w tej samej
chwili. Jeżeli Klientem jest konsument,
a wada fizyczna została stwierdzona przed
upływem roku od dnia wydania sprzedanego
Produktu, domniemywa się, że wada lub jej
przyczyna istniała w chwili przejścia
niebezpieczeństwa na Klienta.

2 lata odpowiedzialności Sprzedawcy

Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli
wada fizyczna zostanie stwierdzona przed
upływem dwóch lat, a gdy chodzi o wady
nieruchomości - przed upływem pięciu lat od
dnia wydania Produktu Klientowi. Do
wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi
za wady prawne sprzedanego
Produktu stosuje się przepisy dotyczące
wady fizycznej, z tym że bieg
terminu do wykonania uprawnień z tytułu
rękojmi rozpoczyna się od dnia, w
którym Klient dowiedział się o istnieniu wady,
a jeżeli Klient dowiedział się o
istnieniu wady dopiero na skutek powództwa
osoby trzeciej - od dnia, w
którym orzeczenie wydane w sporze z osobą
trzecią stało się prawomocne.
 

MIEJSCE I SPOSÓB
ZŁOŻENIA
REKLAMACJI

Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład :
 

·         osobiście pod adresem: al. Warszawska 227B, 39-400 Tarnobrzeg; 

·         pisemnie na adres: al. Warszawska 227B, 39-400 Tarnobrzeg; 

·         telefonicznie pod numerem telefonu: 603 404 650. 

·         w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@wystroj-okien.pl; 

·         w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie
Sklepu Internetowego w zakładce „Kontakt”.
 

OPIS REKLAMACJI

Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji poniższych informacji - ułatwi to i przyspieszy
rozpatrzenie reklamacji przez
Sprzedawcę:

(1)     informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty
wystąpienia niezgodności/wady; 
(2)     żądanie sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenie
o obniżeniu ceny albo 
odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz
(3)     danych kontaktowych składającego reklamację.

Wymogi podane powyżej mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji
złożonych z pominięciem zalecanego
opisu reklamacji.

DOSTARCZENIE
REKLAMOWANEGO
PRODUKTU

W przypadku gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania
uprawnień Klienta wynikających z niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży/rękojmi niezbędne
będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę
o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres al.Warszawska 227B,
39-400 Tarnobrzeg.
Jeżeli jednak ze względu na rodzaj niezgodności/wady, rodzaj Produktu
lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie
utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt
się znajduje. 
Prośba o dostarczenie Produktu, o której mowa powyżej nie ma wpływu na bieg terminu
na ustosunkowanie się Sprzedawcy 
do reklamacji Klienta oraz nie narusza prawa Klienta
– w przypadku złożenia reklamacji na podstawie rękojmi – żądania 

od Sprzedawcy demontażu wadliwego Produktu i ponownego zamontowania Produktu po dokonaniu
wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady, o którym mowa w art. 561[1] Kodeksu cywilnego.

ODPOWIEDŹ
SPRZEDAWCY

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni
kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza,
że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

POZASĄDOWE
SPOSOBY
ROZPATRYWANIA
REKLAMACJI I
DOCHODZENIA
ROSZCZEŃ ORAZ
ZASADY DOSTĘPU DO
TYCH PROCEDUR

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem
z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu
do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich)
rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona
konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami
internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
 

·       http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; 

·       http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz 

·       http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php. 

Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych
sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

·       Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego,
o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej
(Dz.U. 2001 Nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej
Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich
określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia
regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich.
(Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

·       Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej,
zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej
(Dz.U. 2001 Nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego
w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na
temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji
Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych
Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

- Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu
rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).
Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi
dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego
zobowiązań umownych wynikających z internetowej mowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 

·      Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając
także z bezpłatnej pomocy"powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań
statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady
udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez
Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

opracowany na podstawie załącznika numer 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.)
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy,
pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]

Marcin Olbrycht – Olmark
al. Warszawska 227B, 39-400
Tarnobrzeg, tel. 603 404 650
e-mail: sklep@wystroj-okien.pl

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży
następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na
wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
 

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz
jest przesyłany w wersji papierowej)

Data

(*) Niepotrzebne skreślić.