loadingimg

Wczytuję dane...
 
 
Verticale

Żaluzjie pionowe verticale na dowolny wymiar w sklepie internetowym Olmark

Verticale – Żaluzje pionowe

Wciąż bardzo funkcjonalny sposób na zasłanianie okien 
w biurach i nie tylko.
Można je wykorzystać do zasłaniania
większych powierzchni składając kilka rolet w tandem.

Oferowane rolety można zamawiać na dowolny wymiar.

Rodzaj montażu:

Przykręcanie do sufitu/ściany.

Jak wycenić/dokonać zakupu?

Wejdź do menu Verticali ->> kliknij zdjęcie wybranego modelu
->> Wpisz wymiary i zaznacz tkaninę by poznać jej cenę.
 
Moskitiery

Moskitiery ramkowe na wymiar w sklepie Olmark

Moskitiery ramkowe i nie tylko

Moskitiery ramkowe to elegancki i trwały sposób 
na walkę z owadami.
Zakupione moskitiery docierają
do państwa całkowicie zmontowane – wystarczy jest
tylko zamontować na oknie. Wybrane modele można
doposażyć w specjalną siatkę antyalergiczną.

Oferowane moskitiery można zamawiać na dowolny wymiar.

Rodzaj montażu:

Zaczepiane metalowymi blaszkami mocującymi 
w świetle okna od zewnątrz.


Jak wycenić/dokonać zakupu?

Wejdź do menu Moskitier ->> kliknij zdjęcie wybranego 
modelu
->> Wpisz wymiary i zaznacz siatkę by poznać jej cenę.
 
Zasłony

Zasłony na miarę w internetowym sklepi Olmark

Zasłony okienne

Zasłony to ponadczasowy sposób na piękną dekoracje 
wnętrz i okien.
Oferowane zasłony można zamawiać na 4
rożnych wykroczeniach górnych:

• Taśma marszcząca
• Metalowe kółka w 4 kolorach
• Kanał z grzywką
• Szelki

Oferowane zasłony można zamawiać na miarę.


Jak wycenić/dokonać zakupu?

Wejdź do menu zasłon ->> kliknij zdjęcie wybranego 
wykończenia
->> Wpisz wymiary i zaznacz tkaninę
by poznać jej cenę.
 
Poszewki

Poszewki na miarę w sklepie online - Olmark

Poszewki proste

Poszewki to ciekawy i ważny dodatek dekoracyjny. Oferowane 
poszewki można zamawiać z tych samych tkanin ,których
oferowane są rolety rzymskie, iż zasłony sklepie Olmark.
Pozwala to na tworzenie odpowiednich kompozycji.
Poszewki posiadają zamek błyskawiczny co sprzyja łatwej
wymianie i utrzymaniu poduszki.

Oferowane poszewki można zamawiać na miarę.

Jak wycenić/dokonać zakupu?

Wejdź do menu Poszewek ->> kliknij zdjęcie poszewki
->> Wpisz wymiary i zaznacz tkaninę by poznać jej cenę.
 
 
Akcesoria do rolet

Akcesoria i dodatki do rolet okiennych w sklepie Olmark


  Akcesoria do rolet okiennych

 Niejednokrotnie potrzebujemy naprawić kilka drobnych 
elementów by nasze rolety sprawnie działały.


Może chcesz aktualnie kupowane rolety doposażyć
w istotne dla ciebie dodatki – znajdziesz je właśnie tutaj.

Jak dokonać zakupu?

Wejdź do menu akcesoiów ->> kliknij zdjęcie wybranego elemenu
->> dodaj do koszyka wybraną ilość.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pokaż wyniki porównania

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

SKLEPU INTERNETOWEGO WYSTROJ-OKIEN.PL

 

SPIS TREŚCI:

1.     POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.     PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

3.     CEL, PODSTAWA, OKRES I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM

4.     ODBIORCY DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM

5.     PROFILOWANIE  W SKLEPIE INTERNETOWYM

6.     PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

7.     COOKIES  W SKLEPIE INTERNETOWYM, DANE EKSPLOATACYJNE I ANALITYKA

8.     POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.    POSTANOWIENIA OGÓLNE


1.1.         Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest
ona źródłem obowiązków dla Usługobiorców lub Klientów Sklepu Internetowego. Polityka prywatności zawiera
przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie
Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których
dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies oraz
narzędzi analitycznych.

1.2.         Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest
MARCIN OLBRYCHT prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MARCIN OLBRYCHT – OLMARK
wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej
prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania
działalności i adres do doręczeń: al. Warszawska 227B, 39-400 Tarnobrzeg, NIP 6312439074,
REGON 180294909, adres poczty elektronicznej: sklep@wystroj-okien.pl - zwana dalej „Administratorem
i będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.

1.3.         Dane osobowe w Sklepie Internetowym przetwarzane są przez Administratora zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”.
Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

1.4.         Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane
z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta
jest dobrowolne, z zastrzeżeniem dwóch wyjątków: (1) zawieranie umów z Administratorem - niepodanie
w przypadkach i w zakresie wskazanym na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu
Internetowego i niniejszej polityce prywatności danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania
Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej z Administratorem skutkuje brakiem
możliwości zawarcia tejże umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem
umownym i jeżeli osoba, które dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę z Administratorem, to jest zobowiązana
do podania wymaganych danych. Każdorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany
jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego; (2) obowiązki
ustawowe Administratora
- podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym
z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania
danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych)
i brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.

1.5.         Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane
przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez
niego dane są: (1) przetwarzane zgodnie z prawem; (2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem
celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; (3) merytorycznie poprawne
i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane; (4) przechowywane w postaci umożliwiającej
identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania
oraz (5) przetwarzane  w  sposób  zapewniający  odpowiednie  bezpieczeństwo  danych  osobowych, 
w  tym  ochronę  przed niedozwolonym  lub  niezgodnym  z  prawem  przetwarzaniem  oraz  przypadkową 
utratą,  zniszczeniem  lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

1.6.         Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności
osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie
środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem
i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator
stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione,
danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

1.7.         Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące w niniejszej polityce prywatności i rozpoczynające
się dużą literą (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie
z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym na stronach Sklepu Internetowego.


2.    PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH


2.1.         Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim zakresie,
w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: (1) osoba, której dane dotyczą wyraziła
zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
(2) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,
lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; (3) przetwarzanie
jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; lub (4) przetwarzanie
jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora
lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają
interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych,
w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

2.2.         Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia
co najmniej jednej z podstaw wskazanych w pkt. 2.1 polityki prywatności. Konkretne podstawy przetwarzania
danych osobowych Usługobiorców i Klientów Sklepu Internetowego przez Administratora są wskazane
w kolejnym punkcie polityki prywatności – w odniesieniu do danego celu przetwarzania danych osobowych
przez Administratora.

3.    CEL, PODSTAWA, OKRES I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM


3.1.         ażdorazowo cel, podstawa, okres i zakres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez
Administratora wynika z działań podejmowanych przez danego Usługobiorcę lub Klienta w Sklepie Internetowym.
Przykładowo jeżeli Klient decyduje się na dokonanie zakupów w Sklepie Internetowym i wybierze odbiór
osobisty zakupionego Produktu zamiast przesyłki kurierskiej, to jego dane osobowe będą przetwarzane
w celu wykonania zawartej Umowy Sprzedaży, ale nie będą już udostępniane przewoźnikowi realizującemu
przesyłki na zlecenie Administratora.  

3.2.         Administrator może przetwarzać dane osobowe w Sklepie Internetowym w następujących celach,
na następujących podstawach, w okresach oraz w następującym zakresie:


Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania i okres przechowywania danych Zakres przetwarzanych danych
Wykonanie Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem w/w umów Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy)Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy. Zakres maksymalny: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy).W wypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.Podany zakres jest maksymalny – w przypadku np. odbioru osobistego nie jest konieczne podanie adresu dostawy.
Marketing bezpośredni Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora)Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej  przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata).Administrator nie może przetwarzać danych w celu marketingu bezpośredniego w przypadku wyrażenia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą. Adres poczty elektronicznej
Marketing  Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO (zgoda)Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu. Imię, adres poczty elektronicznej
Wyrażenie przez Klienta opinii o zawartej Umowie Sprzedaży  Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODODane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu. Adres poczty elektronicznej
Prowadzenie ewidencji przychodów Artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO w zw. z art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej tj. z dnia 17 stycznia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 201)Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi  przechowywanie ksiąg podatkowych (do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej). Imię i nazwisko; adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy), nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta
Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODODane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej  przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata). Imię i nazwisko; numer telefonu kontaktowego; adres poczty elektronicznej; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy).W wypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.


4.    ODBIORCY DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM


4.1.         Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego, w tym dla realizacji zawieranych Umów
Sprzedaży konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np.
dostawca oprogramowania, kurier, czy podmiot obsługujący płatności). Administrator korzysta wyłącznie
z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia
odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi
Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

4.2.         Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich
wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane
wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko
w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania. Przykładowo, jeżeli Klient korzysta z odbioru osobistego,
to jego dane nie będą przekazywane przewoźnikowi współpracującemu z Administratorem.

4.3.         Dane osobowe Usługobiorców i Klientów Sklepu Internetowego mogą być przekazywane
następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

4.3.1.      przewoźnicy / spedytorzy / brokerzy kurierscy -  w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie
Internetowym ze sposobu dostawy Produktu przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator
udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi, spedytorowi lub pośrednikowi
realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy
Produktu Klientowi.

4.3.2.      podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - w przypadku Klienta,
który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator
udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności
w Sklepie Internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej
przez Klienta.

4.3.3.      podmioty kredytujące / leasingodawcy -  w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie
Internetowym ze sposobu płatności w systemie ratalnym lub płatności leasingowej Administrator udostępnia
zebrane dane osobowe Klienta wybranemu kredytodawcy lub leasingodawcy obsługującemu powyższe
płatności w Sklepie Internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności
realizowanej przez Klienta.

4.3.4.      dostawcy systemu ankiet opiniujących - w przypadku Klienta, który zgodził się na wyrażenie
opinii o zawartej Umowie Sprzedaży, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu
podmiotowi dostarczającemu system ankiet opiniujących zawarte Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym
na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do wyrażenia przez Klienta opinii za pomocą systemu
ankiet opiniujących.

4.3.5.      dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz
organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym
Sklepu Internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem Usług Elektronicznych
(w szczególności
dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Sklepu Internetowego, dostawcy poczty
elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej
Administratorowi) - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy
działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego
celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

4.3.6.      dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi
wsparcie księgowe, prawne lub doradcze
(w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub
firma windykacyjna) - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy
działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego
celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.


5.    PROFILOWANIE W SKLEPIE INTERNETOWYM


5.1.         Rozporządzenie RODO nakłada na Administratora obowiązek informowania o zautomatyzowanym
podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia RODO,
oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o
znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą. Mając
to na uwadze Administrator podaje w tym punkcie polityki prywatności informacje dotyczące możliwego
profilowania.

5.2.         Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z profilowania do celów marketingu bezpośredniego,
ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia
Umowy Sprzedaży, czy też możliwości korzystania z Usług Elektronicznych w Sklepie Internetowym. Efektem
korzystania z profilowania w Sklepie Internetowym może być np. przyznanie danej osobie rabatu, przesłanie
jej kodu rabatowego, przypomnienie o niedokończonych zakupach, przesłanie propozycji Produktu, który
może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby lub też zaproponowanie lepszych warunków
w porównaniu do standardowej oferty Sklepu Internetowego. Mimo profilowania to dana osoba podejmuje
swobodnie decyzję, czy będzie chciała skorzystać z otrzymanego w ten sposób rabatu, czy też lepszych
warunków i dokonać zakupu w Sklepie Internetowym.

5.3.         Profilowanie w Sklepie Internetowym polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania
danej osoby na stronie Sklepu Internetowego np. poprzez dodanie konkretnego Produktu do koszyka,
przeglądanie strony konkretnego Produktu w Sklepie Internetowym, czy też poprzez analizę dotychczasowej
historii dokonanych zakupów w Sklepie Internetowym. Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie przez
Administratora danych osobowych danej osoby, aby móc jej następnie przesłać np. kod rabatowy.

5.4.         Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie
na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub
w podobny sposób istotnie na nią wpływa.


6.    PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ


6.1.         Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia - osoba, której dane
dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki
wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.

6.2.         Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez
Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a)
Rozporządzenia RODO), to ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6.3.         Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są
przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym
w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych
osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6.4.         Prawo do sprzeciwu - osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść
sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych
osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony
interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku
nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie
uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której
dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6.5.         Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego - jeżeli dane osobowe są przetwarzane
na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie
wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu,
w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

6.6.         W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności można
kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną
na adres Administratora wskazany na wstępie polityki prywatności lub korzystając z formularza kontaktowego
dostępnego na stronie Sklepu Internetowego.


7.    COOKIES W SKLEPIE INTERNETOWYM, DANE EKSPLOATACYJNE I ANALITYKA


7.1.      Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane
przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku
twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia
korzysta odwiedzający nasz Sklep Internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię
ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

7.1.      Poniżej znajduje się szczegółowe wyszczególnienie plików Cookies oraz celów ich używania,
które mogą być używane podczas korzystania przez odwiedzających ze strony internetowej
Sklepu Internetowego: 


Nazwa pliku Cookies

Cel używania pliku Cookies

REDCART

PHPSESSID

służy do inicjalizacji sesji użytkownika

mis

odpowiada za polecane produkty z asystenta sprzedaży

misTime

odpowiada za polecane produkty z asystenta sprzedaży

rc_repository-7922

informacja o produktach ostatnio oglądanych

rc_window-squeeze_7922

informacja o zamknięciu squezboxa

rcinfo_close1

 informacja o zamknięciu paska informacyjnego 

rcinfo_close2

 informacja o zamknięciu paska informacyjnego 

USER_INFO

informacja o stronie z której klient trafił do sklepu

ref

informacja zawierająca identyfikator partnera - w przypadku korzystania 
z programu partnerskiego

filter_slide

informacja o konfiguracji wyświetlanego filtra na listingu produktów - 
(czy ma być widoczny czy ukryty)

rccart

informacja o identyfikatorze koszyka - wykorzystywane do funkcji 
zapamiętywania zawartości koszyka

redcart_info_XXXX

gdzie XXX to identyfikator sklepu, zawiera informację identyfikujące klienta 
(przeglądarka, adres ip itd)

redcart_products_XXX

gdzie XXX to indetyfikator produkty - zapisujący informację o tym, że dany produkt
został oceniony (gwiazdki na karcie produktu)

redcart_lvp_XXX

gdzie XXX to identyfikator produktu zawiera informacje o obejrzanym produkcie dla
generowanie boksu ostatnio oglądane

OPINEO.PL

OPINEO_REVIEW_MEMO

odpowiadają za identyfikacje użytkownika jak i utrzymanie jego sesji w naszym serwisie

OPINEO_ROX

odpowiadają za identyfikacje użytkownika jak i utrzymanie jego sesji w naszym serwisie

_cktest

jest od powiadomienia o informacji o ciastkach, czy ktoś już je widział czy nie

TPAY.PL

plik status

przechowuje informacje odnośnie zamknięcia informacji o plikach cookies

plik browser

zbiera dane odnośnie przeglądarki z jakiej korzysta odwiedzający w celu dostosowania
wyglądu tresci strony

GOOGLE.COM

HSID, SID, SSID

Bezpieczeństwo - Te pliki cookie służą do uwierzytelniania użytkowników, zapobiegania
nieupoważnionemu korzystaniu z danych logowania oraz do ochrony danych użytkownika
przed dostępem osób niepowołanych.

APSID

Bezpieczeństwo - Te pliki cookie służą do uwierzytelniania użytkowników, zapobiegania 
nieupoważnionemu korzystaniu z danych logowania oraz do ochrony danych użytkownika
przed dostępem osób niepowołanych.

NID

Reklamy - Te pliki cookie pozwalają nam wyświetlać reklamy, które są bardziej 
interesujące dla użytkowników, a jednocześnie bardziej wartościowe dla wydawców 
i reklamodawców. Dzięki nim możemy między innymi dobierać reklamy do 
użytkowników, ulepszać raporty o 
skuteczności kampanii i pomijać reklamy, 
które użytkownik już widział.

PREF

Ustawienia - W tych plikach cookie przechowywane są informacje pozwalające na zmianę 
zachowania lub wyglądu witryny, na przykład jej wersji językowej lub lokalizacji 
użytkownika. Pliki cookie ułatwiają też zmianę wielkości tekstu, kroju czcionki 
i innych elementów,
które można spersonalizować
na stronie internetowej.

SAPSID

Bezpieczeństwo - Te pliki cookie służą do uwierzytelniania użytkowników, zapobiegania
nieupoważnionemu korzystaniu z danych logowania oraz do ochrony danych użytkownika 
przed dostępem osób niepowołanych.

OTZ, BEAT

 

LBCS

Procesy - Pliki cookie tego rodzaju umożliwiają sprawne działanie samej witryny 
oraz dostępnych na niej funkcji. Obejmuje to m.in. nawigację po stronach czy dostęp 
do zabezpieczonych obszarów 
witryny. Brak tych plików uniemożliwia prawidłowe
funkcjonowanie witryny.

_UTMA

Analityka - Te pliki Cookies umożliwiają anonimowe zbieranie informacji i przekazywanie
danych na temat trendów bez identyfikowania poszczególnych użytkowników.

_UTMZ

Analityka - Te pliki Cookies umożliwiają anonimowe zbieranie informacji i przekazywanie 
danych na temat trendów bez identyfikowania poszczególnych użytkowników.

_UTMD

Analityka - Te pliki Cookies umożliwiają anonimowe zbieranie informacji i przekazywanie
danych na temat trendów bez identyfikowania poszczególnych użytkowników.

_UTMC

Analityka - Te pliki Cookies umożliwiają anonimowe zbieranie informacji i przekazywanie
danych na temat trendów bez identyfikowania poszczególnych użytkowników.

_UTMB

odpowiedzialne za przechowywanie informacji na temat danej odwiedziny

7.2. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje
zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies
za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć
(np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku
jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego (przykładowo niemożliwym
może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie
Produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania Zamówienia).

7.3. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na
korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być
również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy
odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.

7.4. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich
samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale
pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

w przeglądarce Chrome
w przeglądarce Firefox
w przeglądarce Internet Explorer
w przeglądarce Opera
w przeglądarce Safari
w przeglądarce Microsoft Edge

7.5. Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z usług Google Analytics, Universal
Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043,
USA. Usługi te pomagają Administratorowi analizować ruch w Sklepie Internetowym. Gromadzone dane
przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany (są to tzw. dane eksploatacyjne,
które uniemożliwiają identyfikację osoby) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepie
Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących
(danych osobowych) osoby odwiedzające stronę Sklepu Internetowego. Administrator korzystając
z powyższych usług w Sklepie Internetowym gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania
odwiedzjących Sklep Internetowy oraz sposób ich zachowania na stronie Sklepu Internetowego,
informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane
geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.

7.6. Możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób przez daną osobę udostępniania Google Analytics
informacji o jej aktywności na stronie Sklepu Internetowego - w tym celu można zainstalować dodatek
do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Inc. dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

7.7. Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z usługi Piksel Facebooka dostarczanej przez
firmę Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia). Usługa ta pomaga
Administratorowi mierzyć skuteczność reklam oraz dowiadywać się, jakie działania podejmują odwiedzający sklep
internetowy, a także wyświetlać tym osobom dopasowane reklamy. Szczegółowe informacje o działaniu Piksela
Facebooka możesz znaleźć pod następującym adresem internetowym:
https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?helpref=page_content.

7.8. Zarządzanie działaniem Piksela Facebooka jest możliwe poprzez ustawienia reklam w swoim
koncie na portalu Facebook.com: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen.

7.9. Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z usługi Hotjar dostarczanej przez firmę
Hotjar Limited (Level 2, St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta).
Usługa ta pomaga Administratorowi dowiadywać się, jakie działania podejmują odwiedzający sklep internetowy,
a także dokonywać optymalizcji ścieżki zakupowej. Szczegółowe informacje o działaniu Hotjar możesz znaleźć
pod następującym adresem internetowym: https://www.hotjar.com/tour.


8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia
by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności
dotyczy tylko Sklepu Internetowego Administratora.